Month: སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ། 2022

གོ་གནས་ཡར་སེང་གིས་དོན་ལུ་ཁྱབ་བསྒྲགས།

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

ཡང་བསྐྱར་ (རིན་བསྡུར) གི་བརྡ་སྐུལ

རིན་བསྡུར་ལེགས་བཅོས་གྱི་བརྡ་སྐུལ།

རིན་བསྡུར་ལེགས་བཅོས་གྱི་བརྡ་སྐུལ།

རིན་བསྡུར་གྱི་བརྡ་སྐུལ།

རིན་བསྡུར་གྱི་བརྡ་སྐུལ

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།