བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྲིད་བྱུས།

འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ཅན་མ།

འབྲུག་གི་ཅ་ཁྲལ་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ཅན་མ།

མི་མང་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས།

མི་མང་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་  ༢༠༠༧ཅན་མ། ( རྫོང་ཁ)

ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས།

ཅ་དངོས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲལ་གྱི་( GST) བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༠ཅན་མ།

འབྲུག་གི་བསྐྱར་བཟོ་ཁྲལ་དང་ལི་བིསི་བཅའ་ཁྲིམས།

འབྲུག་གི་བསྐྱར་བཟོ་ཁྲལ་དང་ལི་བིསི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༦ཅན་མ།

འབྲུག་གི་ཅ་དངོས་བདག་དབང་ གནས་སོར་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས།

འབྲུག་གི་ཅ་དངོས་བདག་དབང་ གནས་སོར་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ཅན་མ།

ཅ་དམ་ཁྲིམས་ལུགས།

འོང་འབབ་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས།

 1,187 ཡོངས་བསྡོམས་བལྟ་མི།,  3 ད་རིས་བལྟ་མི།

Print Friendly, PDF & Email