ཕབ་ལེན།

ཁྲལ་ཡངས་ཚོང་གི་འཐུས་མིའི་ཤོག་བྱང་བསྐྱར་གསོའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག།

ཁྲལ་ཡངས་འཐུས་མིའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་དོན་ལུ་སྣུམ་འཁོར་འཐོབ་ཆའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག།

ཞི་གཡོགཔ་དང་གཞན་མི་མང་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་དོན་ལུ་སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་ཆའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག།

གཞུང་ཚབ་/འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཚོང་སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག།

གནས་ཡུན་གཞི་བཞག་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ཚུ་གིས་དོན་ལུ་སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་ཆའི་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག།

སྣུམ་འཁོར་ཐོབ་ཆ་དངུལ་རྐྱང་སྦེ་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་ཟད་འགྲོ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གི་གློག་འབྲེལ་མི་མང་ཟད་འགྲོའི་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་འབྲི་ཤོག།

ཇོ་བདག་རྐྱང་པའི་དོན་ལུ་ཁང་གླའི་འབྲི་ཤོག།

ཇོ་བདག་སྤྱི་རུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཁང་གླའི་འབྲི་ཤོག།

༡༠ ཐད་ཀར་ཁྲལ་གྱི་སྤྲོ་འཐུས་སྤྱོད་ནི་གིས་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག།

༡༡་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་འབྲི་ཤོག།

༡༢ ཁྲལ་གྱི་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག།

༡༣ ཨའི་ཌི་ཨི་སི་འབྲི་ཤོག།

 1,001 ཡོངས་བསྡོམས་བལྟ་མི།,  1 ད་རིས་བལྟ་མི།

Print Friendly, PDF & Email